Så samarbetar Malmö stad med idéburen sektor

Förvaltningarna i Malmö stad samarbetar på olika sätt och i varierande grad med idéburen sektor i Malmö. Vi behöver helt enkelt varandra för Malmöbornas skull. Nu finns en kartläggning av dessa samarbeten.

I juni 2018 antog kommunstyrelsen en samarbetsplan för Malmö stad och idéburen sektor. Planen baseras den lokala överenskommelsen om samverkan mellan parterna, Malmöandan.

Kommunstyrelsen gav samtidigt Malmö stad i uppdrag att göra en kartläggning som ger en nulägesbild av samverkan mellan Malmö stad och idéburen sektor i Malmö. Nu är kartläggningen färdig.

– Kartläggningen ger en nulägesbild av hur olika verksamheter samverkar med idéburen sektor genom dialog, bidrag och stöd samt gemensamma projekt och verksamheter, berättar Linnea Tingne, utvecklingssekreterare på stadskontoret, som har gjort kartläggningen. I kartläggningen framträder en tydlig bild av att Malmö stads verksamheter och idéburen sektor i Malmö gör väldigt mycket tillsammans.

Läs rapporten här:

Kartläggning av samverkan Malmö stad och idéburen sektor, sammanfattning
Kartläggning av samverkan Malmö stad och idéburen sektor, fördjupad

Grund för det kommande arbetet
Kartläggningen kommer att utgöra en grund för nästa steg av Malmöandan, som innebär att starta upp arbetet för de fem olika prioriterade samhällsutmaningar som samarbetsplanen beskriver att vi ska samverka kring:

  • Ungas hälsa och livsstil
  • Jämlik fritid och kultur
  • Stadsliv, allmänna platser och lokaler
  • Delaktighet, trygghet demokrati
  • Nya vägar till arbete och aktivitet

Aktörer från idéburen sektor och Malmö stad bildar nu värdpar för varje prioriterad samhällsutmaning. Värdparen ska under hösten planera, sammankalla och hålla dialoger inom sitt område samt stödja samverkan mellan olika aktörer genom medskapande metodik.

Värdarnas arbete kommer att hållas samman av två samordnare, Linnea Tingne från Malmö stad och Ulf Bingsgård från den idéburna sektorn.

Posted in Nyheter.