Socialdemokraterna

Frida Trollmyr, Socialdemokraterna
MISO undrar – Hur ser du Frida Trollmyr och Socialdemokraterna på:

1. Nolltaxan

Socialdemokraterna var det parti som införde nolltaxan i Malmö stad. Det är något vi är mycket stolta över. Vi har sett hur viktig nolltaxan är för att se till att fler barn och unga kan få en aktiv fritid. Därför tycker vi att nolltaxan ska bevaras.

2. Föreningsstöd

Malmö har ett av de mest generösa föreningsstöden i Sverige. Ett välfungerande och träffsäkert föreningsstöd är en förutsättning för ett rikt föreningsliv i staden. Därför vill vi fortsatt se till att föreningarna i Malmö ges så goda förutsättningar som möjligt att bedriva verksamhet, till exempel genom föreningsstödet, samtidigt som vi – i dialog med föreningslivet – ser över om det finns förbättringspotential inom ramen för det nuvarande systemet.

3. Idrott-/aktivitetsytor (inom- och utomhus)

3 a) Stadionområdets utveckling

Vi vill fortsätta arbetet med att utveckla stadionområdet till Malmös främsta idrottsområde med plats för såväl bredd- som elitidrott. Vi är nu färdiga med etapp ett och har gått in i stadie två, som innehåller en så kallad multi-sporthall. Vår vision för stadionområdet är ett elit- och evenemangsområde med såväl grundskola, gymnasium som universitet med idrottsinriktning.

3 b) Is-, sim- och badytor

Tillgången till is-, sim- och badytor är en förutsättning för ett levande föreningsliv. Därför är detta något vi arbetar aktivt med i takt med att Malmö blir allt större och Malmöborna fler. På Stadionområdet planeras en ny ishall inom ramen för fas tre, samt ett nytt bad. Vi planerar även för ett nytt bad i Kirseberg för att möjliggöra simundervisning för fler barn i staden.

3 c) Idrottshallar och bollytor

I takt med att Malmö växer behöver man också bygga ut antalet idrottshallar och bollytor för att se till att det finns förutsättningar för framför allt barn och unga att ta del av sport- och idrottsaktiviteter. Vi har under mandatperioden byggt ut antalet fotbollsplaner för att ännu fler Malmöbor ska kunna ta del av den populära sporten. Det arbetet ämnar vi fortsätta med under den kommande mandatperioden.

4. Regional samverkan över kommungränserna kopplat till t ex anläggningsfrågor och medlemskap etc?

Vi för redan idag samtal med grannkommunerna i Skåne kring anläggningar, vilket är viktigt för att säkerställa en långsiktigt hållbar utbyggnad som kan göra nytta för så många som möjligt. Däremot är det huvudsakliga syftet med de planer och idrottsytor som vi uppför i Malmö att de ska komma Malmöborna till del. Vi kommer under mandatperioden fortsätta föra dialog i den mån det är möjligt, samtidigt som vi fortsätter att bygga för Malmöborna.