Sverigedemokraterna

Anders Olin och Sverigedemokraterna
MISO undrar – Hur ser du Anders Olin och Sverigedemokraterna på:

1. Nolltaxan

Vi tror att utan nolltaxan skulle en majoritet av Malmös föreningar får stora problem med att kunna bedriva någon verksamhet och vi anser att det är en förutsättning för att kunna bibehålla det höga urval som finns av föreningar.

2. Föreningsstöd

Den modell som finns i dag tror vi på sikt är bra och mer rättvis, även om det finns föreningar och grupper som hamnar i ett gränsland där det inte är lika gynnsamt för dem.

3. Idrott-/aktivitetsytor (inom- och utomhus)

3 a) Stadionområdets utveckling

Vi tycker att omvandlingen på stadionområdet är bra. I planeringsstadiet har vi dock haft synpunkter på den busslinje och trafik som ska dras in i området. Vi anser att denna trafik ska ske på utsidan så att aktivitetsområdet med många unga är fri från denna trafik. Vi hoppas fortfarande få stöd för detta förslag som inledningsvis fått kalla handen. En annan synpunkt är den multihall som MFF skrivit en avsiktsförklaring kring, som i slutändan kommer att leda till ett driftsavtal, vi anser att multihallen som finansieras av Malmöbornas skattemedel ska göras tillgänglig för hela Malmös föreningsliv. Ett driftsavtal gör att föreningen styr över bokningsbara tider och då det kommer att byggas ytterligare fotbollsytor på området anser vi att avsiktsförklaringen aldrig skulle undertecknats.

3 b) Is-, sim- och badytor

Det finns en brist på både is och badytor och det är lätt att säga att man ska bygga. Det är enormt kostsamma anläggningar och vi anser att man måste ha kontroll på ekonomin. I Malmö har de styrande partierna valt att göra andra prioriteringar främst gällande flykting och försörjningsstöd, med vår politik hade det funnits medel till både is och simytor så kring dessa frågor om man anser att de ekonomiska frågorna är viktiga att också välja rätt prioriteringar.

3 c) Idrottshallar och bollytor

Staden behöver bli bättre i sin planering där vi ser i nyproduktionsområden att dessa frågor helt blivit åsidosatta. Fritidsförvaltningen behöver komma in i första stadiet när vi planerar för vidare utbyggnad.

4. Regional samverkan över kommungränserna kopplat till t ex anläggningsfrågor och medlemskap etc?

Vi anser det vara rimligt att kommunen endast betalar aktivitetsstöd för de som är skrivna i Malmö stad. Gällande anläggningar så blir frågan mer komplex då många av kommunerna runt Malmö väljer bort prioriteringar för idrotts och kulturanläggningar och kan på så sätt hålla en lägre skattesats, är det då rätt att deras kommuninvånare tar del av anläggningar? Att dessa kommuner skulle vara delaktiga i finansiering med lika stor del ser vi som minst troligt, detta ser vi när VA Syd behöver investera i ny anläggning eller när frågor kring Räddningstjänsten syd kommer upp. Man vill vara med men inte finansiera och då kan man fråga sig om Malmös skattebetalare ska finansiera andra kommuninvånares aktivitetsytor, vi anser att det är rimligt att andra kommuner vid en samverkan även är delaktiga i finansieringen. Vi vill dock vara tydliga med att de beslut som finns kring Regional plan inte är något vi står bakom, vi anser att det kommunala vetot ska stärkas.