Miljöpartiet

Stefana Hoti, Miljöpartiet
MISO undrar – Hur ser du Stefana Hoti och Miljöpartiet på:

1. Nolltaxan

Det är viktigt att staden kan erbjuda lokaler för icke-kommersiell verksamhet. Det är dock viktigt att hålla koll på effektivitet och rättvisa i nyttjandet, en bedömning som bör ta hänsyn till även annat stöd. Vi har länge drivit på för ett ökat nyttjande av kommunens anläggningar.

2. Föreningsstöd

Miljöpartiet vill öka takten för ett jämställt kultur- och fritidsliv.

Idrotten som aktivitet och kultur samlar Malmöborna, uppmuntrar till hälsosamma vanor och skapar sociala sammanhang. I Malmö ska det vara naturligt att idrotta hela livet och den som fångas av ett idrottsintresse ska kunna få möjligheter att utöva det. I Malmö ska förutsättningar finnas för att gå vägen från amatör till elitidrottare. Samtidigt ska man inte behöva elitsatsa för att fortsätta idrotta. Malmö växer som kuststad och verksamheter som erbjuder hållbara aktiviteter kopplade till vattnet ska utvecklas. Alla barn i Malmö ska lära sig simma.

Malmös idrottsföreningar är en stor styrka för staden och arbetet med inkluderande och förebyggande folkhälsa, jämställdhet, trygghet, integration med mera. Samhällsvinsterna behöver värderas bättre. Miljöpartiets ingång är att det bästa sättet att bygga en trygg stad är att jobba förebyggande och genomföra effektiva akuta insatser i god samverkan med andra myndigheter, föreningslivet och näringslivet.

Samarbete med näringsliv, universitet och civilsamhälle i form av gemensamma innovationshubbar och sociala investeringar ska bidra till jobb och entreprenörskap och skapa en mer hållbar stad.

Deltagandet i fritidsaktiviteter för ungdomar är ojämlikt. För att stötta barn som lever i fattigdom är vi positiva till att det erbjuds gratis och subventionerade kultur- och fritidsaktiviteter för barn.

De resurser staden investerar i Malmöbornas hälsa och livskvalitet i form av aktivitetsytor och fritidsaktiviteter tillfaller främst killar. Arbetet med att engagera tjejer måste gå fortare. Fler aktivitetsytor anpassade för tjejer behövs och inom fritidslivet behöver insatser som främjar deltagande av tjejer uppmuntras och utvecklas. Föreningar som lyckas öka engagemanget från tjejer ska kunna söka särskilt stöd för att utveckla den verksamheten. Fritidsaktiviteter som är populära bland tjejer ska prioriteras.

Detsamma gäller för HBTQI-personer. Malmös hbtqi-personer ska känna sig trygga. Detta innebär att ingen ska behöva undvika att vistas i vissa miljöer eller på vissa platser för att de känner sig otrygga på grund av att man definierar sig som hbtqi. Därför behöver även fritidsföreningar arbeta mer aktivt med främjande och förebyggande åtgärder för att stoppa den diskriminering som hbtqi-personer upplever idag. Idag saknas det trygga mötesplatser för unga hbtqi-personer. Därför behöver stadens samverkan med civilsamhället stärkas och säkras långsiktigt. Ökade insatser ska göras för att sänka trösklar för normbrytande deltagare som riskerar sämre tillgång till idrott och fysisk aktivitet.

3. Idrott-/aktivitetsytor (inom- och utomhus)

3 a) Stadionområdets utveckling

Malmö behöver fler anläggningar och ytor för idrott och rekreation. Vi anser att planerna går i rätt riktning för närvarande. Marken i Malmö är en värdefull resurs och behöver användas effektivt. Området behöver leva både dag- och kvällstid för att vara tryggt. Vi bejakar ett blandat byggande med både fritidsanläggningar och bostäder. Det är däremot viktigt att bevara det sammanhängande parkstråket istället för att exploatera för bostadsbyggande. Istället vill vi se fler bostäder genom att omvandla de stora genomfartslederna till stadsgator. Inte heller får bostadsbyggande gå ut över fritidsbehoven, men vi ser att det finns goda möjligheter att lösa detta. Stadionområdet är viktigt för hela Malmö, och därför måste cykelinfrastruktur och kollektivtrafik byggas ut.

3 b) Is-, sim- och badytor

Malmö växer som kuststad och verksamheter som erbjuder hållbara aktiviteter kopplade till vattnet ska utvecklas. Alla barn i Malmö ska lära sig simma.

3 c) Idrottshallar och bollytor

Malmö stad måste fortsätta att arbeta för att konstgräsplaner inte ska medföra utsläpp av mikroplaster via dagvattenbrunnar med mera.

Vi har påtalat en risk med att den nya stora gymnasieskolan i Västra hamnen byggs utan att det tillförs kapacitet i området, som samtidigt väntas få en kraftigt ökad befolkning. Vi är oroliga att kapaciteten på Kockum fritid inte räcker både till ett stort antal elever och växande befolkning. Det är svårt att ordna i efterhand.

Det är viktigt att säkerställa att det finns lika tillgång till en växande befolkning. Vi vill att skolelever ska kunna resa fritt med kollektivtrafiken för att få tillgång till inte bara skolor utan även hela stadens fritidsutbud, oavsett adress eller hemförhållanden.

Miljöpartiet vill verka för att stadens rum för fritid blir mer trygga och kompletteras för att möta behov hos HBTQI-personer. Stadens fritidsutbud ska inte begränsas till cis-normen.

4. Regional samverkan över kommungränserna kopplat till t ex anläggningsfrågor och medlemskap etc?

För att resurserna ska gå till verksamhet istället för till hyra så är det är viktigt att det inte finns regional överkapacitet för vissa anläggningar och att anläggningar används effektivt. Samverkan är ett sätt att nå detta.