Moderaterna

Tony Rahm, Moderaterna
MISO undrar – Hur ser du Tony Rahm och Moderaterna på:

1. Nolltaxan

Vi har inga förslag om att i nuläget ändra Nolltaxan.

2. Föreningsstöd

Vi har inga förslag om att i nuläget ändra föreningsstödet förutom det som sker i dialog mellan nämnden och föreningslivet varje år.

3. Idrott-/aktivitetsytor (inom- och utomhus)

3 a) Stadionområdets utveckling

Vi hade velat se en annan utveckling än den som nu är beslutad. Det är ett utmärkt läge för Malmö som stad som kunde ha utvecklas till en helt ny stadsdel med bostäder, evenemang, och idrottsytor. Nu tar man inte tillvara områdets fulla potential men vi hoppas ändå att området blir ett fint område som tar till vara föreningslivets och näringslivets ambitioner och potential. Det är också problematiskt att styrande politiker inte fattat beslut om stadion och ny simanläggning på stadionområdet. Beslut som borde tagits för längesedan. Vår stad behöver politiker och politik som är mer visionära och kan se hela områdets fulla potential!

3 b) Is-, sim- och badytor

Vi vill se både fler is- sim- och badytor i Malmö och har tillskickad från dagens styre tagit med detta i vår budget för 2023 och framåt. Att dessa ytor byggs ut är en oerhört viktig förutsättning för att utveckla föreningslivet och inte minst att få fler barn och unga att idrotta och komma i rörelse.

3 c) Idrottshallar och bollytor

Vi önskar ett mer jämn utbyggnad av dessa ytor, speciellt i våra nybyggnadsområde som idag lider stor brist på dessa ytor för idrott och rörelse.

4. Regional samverkan över kommungränserna kopplat till t ex anläggningsfrågor och medlemskap etc?

Vi är alltid positiva till detta och får vi förmånen att styra efter valet kommer vi direkt initiera ett samarbete mellan Malmö och våra grannkommuner.