Vänsterpartiet

Anders Skans, Vänsterpartiet - Foto Emmalisa Pauly
MISO undrar – Hur ser du Anders Skans och Vänsterpartiet på:

1. Nolltaxan

Vi tycker att nolltaxan är viktig och vill behålla den.

2. Föreningsstöd

Vi anser att föreningarna gör ett fantastiskt arbete, det är både en folkrörelse för en bättre hälsa och för demokratin i samhället. Därför vill vi se generöst offentligt stöd till föreningslivet. Vi vill ge speciellt föreningsstöd till föreningar som arbetar med grupper som inte är lika lätta att nå. Det kan till exempel gälla personer med funktionsnedsättning. Vänsterpartiet vill förändra föreningsstödet så att nyetablerade föreningar har lättare att få information och stöd. Vi vill också betona att det är viktigt att alla föreningar som får stöd ska arbeta mot diskriminering i alla dess former. Både bredd- och elitidrotten behövs, men vi anser att kommunens uppgift är att särskilt värna om breddidrotten. Det ska vara lika förutsättningar för alla. Vänsterpartiet arbetar för en jämställd idrott, fri från rasism och homo-, bi- och transfobi.

3. Idrott-/aktivitetsytor (inom- och utomhus)

3 a) Stadionområdets utveckling

Vi ser positivt på att stadionområdet behåller sin idrottskaraktär, och inte exploateras till andra verksamheter. Vi vill värna breddidrottens plats på området.

3 b) Is-, sim- och badytor

Vi ser att det finns stora behov i en växande stad som Malmö av nya anläggningar inom dessa områden. Vi tycker det är viktigt med en geografisk spridning i staden av badytor.

3 c) Idrottshallar och bollytor

Vi värnar om att det ska finnas en spridning i staden av dessa så det underlättar främst ungdomars möjlighet att delta i verksamheterna. Bristen på lokaler begränsar organisations- och mötesfriheten. Öppna kommunala anläggningar garanterar både föreningsaktiva och andra Malmöbors behov. Med gemensamt ägande kan vi garantera låga hyror och entréavgifter som gör fritiden öppen för alla. Vi vill se en planering av idrottsytor när nya områden planeras, en växande stad behöver hela tiden fler ytor för idrott och rörelse.

4. Regional samverkan över kommungränserna kopplat till t ex anläggningsfrågor och medlemskap etc?

Vi tycker det är rimligt att kommuner som inte har egna anläggningar kan bidra till etablerandet av nya i Malmö. Kommuner som väljer att inte ha viss service bör bekosta sådan i andra kommuner om de utnyttjas av hemkommunens ungdomar.