Information ang. yrkesmässig idrott

Sedan den 19 oktober 2020 får Folkhälsomyndigheten (FHM), efter samråd med smittskyddsläkaren, besluta om lokala allmänna råd för en region eller en regiondel. När detta skrivs har FHM beslutat om lokala allmänna råd för åtta regioner.

FHM får besluta om ett eller flera av sju lokala allmänna råd för en region eller en regiondel. En av dessa möjliga lokala allmänna råd är att:

var en och bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Idrottsträningar kan dock genomföras för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.

FHM har i såväl muntlig som skriftlig information förtydligat att detta allmänna råd inte omfattar yrkesmässig idrott. Utifrån detta försöker Riksidrottsförbundet (RF) nedan att förtydliga hur detta undantag bör förstås i form av att svara på några frågor.

Observera dock att detta lokala allmänna råd inte gäller för hela Sverige utan enbart för sju regioner och under en begränsad tid (detta kan komma att ändras). Notera också att det ingen av punkterna som FHM får besluta om innebär att det är förbjudet med träning. Det som punkten ovan begränsar är idrottsträning tillsammans i grupp eller i lag.

Vad avses med yrkesmässig idrott?
FHM har inte närmare definierat vad som avses med yrkesmässig idrott men i dialog mellan RF och FHM har begreppet definierats som idrott för sådan utövare där idrottsutövningen är den huvudsakliga sysselsättningen och där utövaren befinner sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer inom den aktuella idrottsgrenen. Detta oavsett vilken inkomst utövaren har från sin idrottsutövning och i vilken omfattning utövaren också har inkomster från annat arbete eller studier.

Båda villkoren – idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning och befinna sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer – måste vara uppfyllda för att undantaget ska kunna tillämpas. Att en person lägger merparten av sin fritid på sin idrottsutövning är därmed inte tillräckligt. Det är heller inte tillräckligt att utövaren har ambitionen att nå nationell eller internationell elitnivå. Juniorer eller motsvarande träffas inte av undantaget.

Måste alla i ett lag ha idrottsutövning som huvudsaklig sysselsättning för att laget ska omfattas av undantaget?
Inte heller denna fråga har FHM tydligt svarat på men i tidigare dialoger mellan RF och FHM har resonemangen förts om att det avgörande är att den huvudsakliga delen kan betraktas som yrkesmässig. Detta förstår RF som att en majoritet av utövarna i ett lag eller lagen i en serie ska ha idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning för att träffas av undantaget. RF finner inte stöd för att en förening måste exkludera de fåtal individer i ett lag som inte har idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning utan undantaget gäller för laget som helhet. Samma resonemang gäller för förbund i förhållande till deltagande föreningar i en serie.

Vad gäller för yrkesutövande idrottare i en individuell idrott?
Om den yrkesutövande idrottaren tillhör en träningsgrupp där majoriteten i gruppen är yrkesutövande idrottare kan gruppen fortsätta sin träningsverksamhet tillsammans, dock med beaktande av de allmänna råd som gäller i landet och i regionen. Om den yrkesutövande idrottaren istället tillhör en träningsgrupp där majoriteten i gruppen inte är yrkesutövande idrottare förstår RF det lokala allmänna rådet om att avstå från idrottsträningar som att gruppen inte bör träna tillsammans. Däremot är det viktigt att framhålla att det inte råder något förbud mot träning i Sverige och att det därmed är fullt möjligt för alla idrottare i träningsgruppen att fortsätta träna individuellt.

Hur länge kommer detta lokala allmänna råd att gälla?
De lokala allmänna råden beslutas av FHM utifrån smittspridningen i respektive region eller regiondel. Råden gäller för en begränsad tid och de råd som beslutats när detta skrivs gäller för två eller tre veckor men FHM har aviserat att de kan komma att förlängas om smittspridningen så kräver.

Info ang. undantag för yrkesmässig idrott

Powerpoint:
SF-info 4 november ang yrkesmässig idrott

Posted in Okategoriserade.