Stöd för anpassad träning under coronakrisen

För att ge föreningar möjlighet att ställa om verksamheten och fortsätta träna under coronakrisen går det att söka stöd från RF-SISU Skåne. Det kan handla om utrustning till utomhusträning, att genomföra annorlunda idrottsverksamheter eller täcka kostnader för ändrat anläggningsbehov på grund stängda hallar.

Med stödet vill Riksidrottsförbundet skapa möjligheter för idrottsföreningarna att fortsätta den dagliga verksamheten i så stor utsträckning som möjligt, så länge det kan ske enligt regeringens beslut samt myndigheternas råd och rekommendationer.

Föreningar kan beviljas stöd till verksamhet som ska genomföras framåt i tiden, däremot kan inte stöd ges som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet.

Mer information:
https://www.rfsisu.se/skane/bidragochstod/ekonomisktstod/projektstodbarn-ochungdomsidrott/stodforanpassadtraningundercoronakrisen/

Posted in Nyheter.