Rörelsesatsningen tar sikte mot 2025

Bild: rf.se

Rörelsesatsning i skolan är ett regeringsuppdrag som inleddes 2018 med syftet att ge de minst aktiva barnen, framför allt från idrottssvaga områden, möjlighet till mer idrott och rörelse under skoldagen. Satsningen handlar också om att bygga broar mellan skolan och idrottsrörelsen.

Nu förlängs regeringsuppdraget och RF utökar satsningen fram till 2025, vilket i längden förväntas stärka såväl föreningsidrotten som folkhälsan och skolresultaten. I de nya riktlinjerna från Riksidrottsstyrelsen framgår att satsningen från och med 2021 blir en integrerad del av RF:s ordinarie verksamhet och på ett tydligare sätt ska agera samverkande kraft mellan skolan och idrottsrörelsen.

Nytt i riktlinjerna är att det tagits fram mätbara mål för projektet i linje med Strategi 2025 och utvecklingsresan En ny syn på träning och tävling. Målen är att till och med 2025 ha nått minst 50 procent av landets skolor (F–6) och att 75 procent av dessa skolor ska ha inlett samverkan med en eller flera idrottsföreningar inom ramen för satsningen. Skolor och kommuner med socioekonomiska och föreningsidrottsliga utmaningar ska ha företräde.

– För att nå de uppsatta målen krävs att alla hjälps åt. Om vi utvecklar förutsättningarna för samverkan mellan skolan och det lokala föreningslivet kommer både föreningsidrotten och folkhälsan stärkas. Jag tror att vi genom dialog och nätverk kommer att komma långt. Vi ser att många kreativa lösningar har växt fram, inte minst under året som varit med coronapandemin. Vi måste ta situationen på allvar, alltför många barn rör på sig alldeles för lite, säger Kristin Ekblom.

Posted in Nyheter.