Pandemins påverkan på idrottsrörelsen i Skåne

Under januari till mars 2021 genomförde RF-SISU Skåne tillsammans med Malmö Universitet en större enkätundersökning med idrottsföreningar i Skåne om deras upplevelser, bland annat med tanke på coronapandemin. De 647 svarande föreningarna representerar 61 olika idrotter i alla Skånes kommuner, jämnt fördelade mellan individuella idrotter och lagidrotter.

Undersökningen ger ett tydligt svar på att coronapandemin har haft en mycket stor påverkan på idrottsverksamheten i Skåne under 2020.

Nästan alla av de tillfrågade föreningarna – 95 procent – uppgav att de tvingats ändra sitt sätt att organisera träning och tävling för att ta hänsyn till gällande råd och rekommendationer. Ungefär hälften säger sig även ha förlorat medlemmar, säger Johan R Norberg, professor i idrottsvetenskap vid Malmö Universitet.

Ju längre pandemin pågår desto mer märkbar blir effekterna för idrottsrörelsen. I media lyfts oftast elitidrottsföreningarnas svårigheter upp. Men vi ska komma ihåg att en mycket stor andel av Skånes övriga idrottsföreningar har och har haft det riktigt tufft.

Fyra tidiga tecken i pandemins framfart
Förutom den stora oron av att tappa medlemmar samt behovet av att förändra sin idrottsliga verksamhet är det två delar till som utmärker sig i enkätsvaren. I fråga om ledare uppger ungefär två av tre föreningar att pandemin inte gjort att man förlorat sina ledare.

Detta kan låta positivt, men vi vet ännu inte vilka effekter pandemin får på lite längre sikt. Vi vet att många ledare är föräldrar till idrottande barn, och att man ofta avslutar sitt engagemang som ledare när barnen slutar. Dessutom uppgav nästan 30 procent av föreningarna att man tappat ledare, säger Johan R Norberg.

Vad gäller digitaliseringen så verkar den ha slagit genom stort när det gäller föreningarnas års-, styrelse- eller andra möten. Där anger 72 % av föreningarna att man använt sig av nya digitala verktyg. Det verkar däremot inte vara lika enkelt för föreningar att bedriva sin idrottsutövning via digitala alternativ, till exempel att träna hemma framför en skärm.

Här behövs mer forskning. Det är positivt att många människor motionerat hemma under pandemin, men det är inte samma sak som att träna i en specifik idrott, till exempel tennis eller handboll. En viktig fråga framöver är om föreningarnas medlemmar kommer tillbaka när pandemin är över, eller om de istället kommer att fortsätta att motionera på egen hand framför en skärm, frågar sig Johan R Norberg.

Bekymmer och utmaningar på många olika sätt
Föreningarna upplever bekymmer på många olika sätt. Minskade intäkter från sponsorer, minskad möjlighet till försäljning, biljettintäkter och inställda evenemang har orsakat ekonomiska svårigheter för många föreningar. I enkäten lyfts också de mjuka värdena fram. Coronapandemin upplevs som ett hot mot grunden i den ideella idrottsrörelsen, både på kort och lång sikt. Idrottens kärnvärden som glädje, gemenskap, demokrati och delaktighet sätts på hårda prov och det finns en risk att pandemin åstadkommer skador för lång tid framöver. Minskade träningsgrupper, uteträning och andra anpassningar av verksamheten har satt sina spår.

Det sociala kittet som binder samman medlemmarna i en förening har till stor del saknats sedan i mars 2020. Att träna i sin grupp/lag, medverka i cuper eller läger och arbetet med egna tävlingsarrangemang binder samman hela eller delar av föreningen, säger distriktsidrottschef Patrik Karlsson.

Läs mer här:
https://www.rfsisu.se/skane/Nyheter/Egnanyheter/2021/pandeminspaverkanpaidrottsrorelseniskane

Posted in Nyheter.