Frivilligcentra Malmö

Frivilligcentra startade 2009 efter en lång periods diskussioner mellan stadskontoret och föreningslivet. Utgångspunkten var hur frivilligt socialt arbete inom äldreområdet kunde utvecklas. Det blev det treåriga projektet Social samvaro för äldre som utmynnade i en rad praktiska exempel på hur föreningsliv och frivilliga krafter kan vara en del av att skapa social samvaro för äldre.

Under 2010 utvecklades också Frivilligcentras arbete genom att projekt Engagemangsguide med finansiering från Ungdomsstyrelsen blev en del av Frivilligcentra. Syftet var att stimulera och erbjuda föreningslösa ungdomar vägar till föreningslivet samt att finna nya former av frivilligt socialt arbete med unga som resurs. Målgruppen för projektet är unga mellan 16-25 år och främst tjejer och unga kvinnor.

Frivilligcentra verkade som en kontaktskapande part mellan ungdomar, föreningar, skolor och mötesplatser i Malmö. Genom uppsökande verksamhet fångade vi upp ungas intressen, åsikter, drömmar och visioner hjälpa till att hitta lämpliga föreningar i det stora utbud som finns i Malmö.

Frivilligcentra Malmö kom genom de två projektens samverkan att utvecklas till ett praktiskt center för ideellt engagemang som arbetar med att skapa, stärka och uppmärksamma engagemang.

• Vi skapar engagemang genom att guida malmöbor till engagemang, oavsett om det är en aktiv fritid eller till volontäruppdrag.

• Vi stärker engagemang genom att informera om ideellt engagemang samt skapa kunskapsutveckling inom föreningslivet bland annat genom Frivilligfrukostar.

• Vi uppmärksammar engagemang genom att sprida bra metoder och skapa möjlighetsplatser för att synliggöra engagemang exempelvis samverkan inom nätverket ReAgera.

Huvudmannen för verksamheten är MIP i samarbete med MISO, vilket innebär att vi har ett nätverk med över 400 föreningar. Verksamheten har sedan start varit projektfinansierad.

Fram till februari 2014 arbetade Frivilligcentra med ett metodprojekt för att öka kunskap om – och förutsättningar för – ideellt engagemang. Projektet har som mål att förenkla samverkan mellan och inom sektorer kring delaktighet.

Frivilligcentra Malmö har tagit fram en metodskrift för dig som vill skapa vägar in i föreningslivet och öka individers möjligheter till engagemang: Engagemang för alla – en praktisk verktygslåda

Slutrapport Frivilligcentra Malmö: Slutrapport

ny-frivilligcentra-logo-jpg-300x57