Slutrapporten

Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation, MIP har under nio månader varit ansvarig för en förstudie, med Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO som jämbördig part.
Förstudiens syfte var att undersöka om det finns en möjlighet att utöka den befintliga administrativa verksamheten Föreningspoolen som drivs av MISO (med MIP som jämbördig part) med en praktiskt stödjande verksamhet. I dagsläget stöder Föreningspoolen föreningar som är registrerade hos Fritidsförvaltningen i Malmö stad.
Denna förstudie har också haft för avsikt att undersöka vad det finns för möjligheter att som paraplyorganisation bli arbetsgivare för en praktisk verksamhet med personer som är långt från arbetsmarknaden, vilket underlättar för mindre föreningar i deras vardag. Många mindre föreningar har inte möjlighet att ha en anställd p.g.a. avsaknad av resurser trots att de skulle behöva.
Vi ser föreningar som en bra språngbräda för människor som är långt från arbetsmarknaden att kunna växa i och återkomma i arbete. Det skapas ett större socialt kapital än i många andra områden på arbetsmarknaden och människor har även möjlighet att utvecklas i föreningen utanför arbetstiden.

Arbetet med förstudien har sett ut på följande sätt:
● läst och insamlat information från rapporter kring relevant forskning; slutrapporter & utvärderingar; temagrupper; myndigheter; information om civilsamhället; EU:s direkt/program;
samordning/samverkan; jämställdhet; tillgänglighet.
● träffat och intervjuat representanter från olika samhällsaktörer (föreningar, myndigheter och kommun)
● deltagit vid workshops/föreläsningar/forum mm.
● genomfört studiebesök.
● genomfört referensgrupper
● genomfört enkät-undersökning och undersökning om styrelsesammansättning i föreningar.
● inhämtat statistik kring arbetsmarknad och föreningslivet.

Delar av resultatet
– Mentor-, handledar- eller ambassadörsskap är en faktor som är viktig för många av individernas utveckling.

– Validering: att inte enbart titta på de kunskaper en individ har tagit till sig i skolan, arbete mm. är viktigt, eftersom en del individer saknar dokumenterade meriter, t.ex. personer som kommer nya till Sverige.

– Specialiserade handläggare hos myndigheter: personer som själva har en funktionsvariation eller personer utbildade i dessa frågor. Detta kan innebära en bättre kontakt med arbetsgivarna, eftersom en godare kunskap kan vidarebefordras, vilket kan generera mer förståelse för personer med funktionsvariation från arbetsgivarens sida.

– Det var 46 föreningar som svarade på frågan om vilka praktiska tjänster de önskar ha utförda av en verksamhet likt Civil Kraft och det är ett antal tjänster som ligger över 15-20 %. Detta ger redan nu ett starkt underlag för att starta en verksamhet som utför tjänster i föreningarna. Om antalet svaranden skulle vara kring 400 (antalet medlemsföreningar i MIP och MISO) och med samma procentsatser, stärks behovet ytterligare.

– Verksamheter/projekt som har/eller haft samma tanke som Civil Kraft har börjat i liten skala med ett par föreningar som kunder. Det är också något som vissa av våra medlemsföreningar tycker är viktigt. Civil Kraft bör bygga upp en stark “kundkrets” så att det finns vetskap om beläggning så att deltagarna har arbete att göra. Detta gäller framförallt om Civil Kraft skapar arbetslag.

– Att vara i en åtgärd innebär inte bara att deltagaren ska arbeta, utan de ska även få möjlighet att utveckla sin kompetens.
Exempel på utbildningar som är kompetenshöjande för personer och som ger extra tyngd på ett CV:
● Brandskydd
● HLR
● Data, bokföring, samtalsteknik mm.

– För tillfället finns inget kontor eller avdelning i Malmö som direkt hanterar arbete i förening och som är tillgängligt för den som tidigare arbetat eller som har intresse av att arbeta i föreningslivet. Ur föreningars perspektiv skulle det vara önskvärt att ett sådant kontor eller avdelning öppnas. Personalen bör bestå av personer som förstår sig på föreningslivet eller är anställd av föreningslivet och kan dess regler, men även det mer inofficiella arbetet.

– Under arbetsprocessen har vi haft ca 30 möten (ej inräknat större sammankomster/konferens/workshops) med 68 personer. I dessa möten har könsfördelningen haft följande utseende:
24 kvinnor (35 %)
44 män (65 %)
Det har varit representanter med olika uppgifter på olika nivåer. från olika föreningar, myndigheter och andra samhällsaktörer. Dock när det gäller möten högre upp i hierarkin så har det övervägande varit män som vi har mött, vilket speglar mycket hur det ser ut både i offentlig, ideell och privat sektor.

– Med en ännu större styrka i den idéburna sektorn i Malmö, än de mer än ca 3 200 personer på del- eller heltid som redan arbetar i föreningslivet (inte cirkelledare eller funktionärer (domare o dyl.) inräknade), kan sektorn ta ett ännu större ansvar i att förbättra den sociala hållbarheten.

– Men av arbetsmarknadsstatistiken ovan att döma, skulle ett större ansvar kunna tas, speciellt när det gäller föreningar som har 1-4 anställda (317 stycken i Malmö). Med mer resurser till dessa föreningar, skulle fler anställda slippa arbeta ensamma och fler personer skulle kunna komma in i ett socialt sammanhang.

– Är du kvinna och dessutom har en funktionsvariation, t.ex. nedsatt syn, kan det försvåra dina chanser till arbete. Ofta handlar det om okunskap och det finns fortfarande stora fördomar bland ansvariga på arbetsplatser när det gäller synskadade. De tar oftast hellre in en tidigare kriminell än en person med blindhund och som har bättre kvalifikation.

Slutrapport Civil Kraft