Civil Kraft

Förstudie Civil kraft

Civil kraft syftar till att starta föreningspatruller för att erbjuda personer långt från arbetsmarknaden praktik, rehabilitering och anställning inom praktiska arbetsuppgifter. Föreningslivet kan spela en större roll i rehabilitering och som arbetsgivare för människor som står långt från reguljära arbetsmarknaden. Vi vill undersöka om föreningspatruller kan vara ett sätt att kombinera de fördelar som praktik eller arbetsplats i föreningslivet kan erbjuda med en samlad professionell arbetsgivare.

Det finns behov av ett branschråd bestående av idéburen sektor, Arbetsförmedlingen och Malmö stad. Branschrådet ska vara ett permanent forum för att ta upp strategifrågor kring ökad tillväxt och fler arbetstillfällen inom sektorn.

MIP är huvudman för förstudien och MISO är jämbördig part. Föreningspatrull är en utökning av den administrativa föreningspool som startats i samarbete med fritidsförvaltningen.

Slutrapport Civil kraft

Civil kraft – ett projekt som medfinansieras av

EUflagga-Socfond