Integration i förening Uppdrag

integrationiforening-150x150MIP och MISO har meddelats att vårt uppdrag för Malmö stad Integration i förening inte erhåller medel för 2013.

MIP och MISO har bedrivit verksamheten, som är en samhällsinformation/service till nyanlända flyktingar och andra invandrare i Malmö, sedan 2008 som ett uppdrag åt Malmö stad och på Malmö stads initiativ och önskan. Syfte med verksamheten har varit att genom föreningslivet skapa möjligheter till nätverks¬byggande, förbättra förutsättningar för nyanlända flyktingar och andra invandrare att lära sig samhällets koder, att prata svenska i vardagen samt att träffa andra människor och knyta nya kontakter och därigenom underlätta introduktionen och integrationen. Ett åtagande som uppdraget att driva Integration i förening har varit ett långsiktigt åtagande som MIP och MISO känt värdefullt.

Verksamheten som etablerats har bildat skola för övriga Skåne och Sverige och därför upplever vi det beklagligt att Malmö stad inte vill finansiera verksamheten.

Vi anser att Malmö stad fattade ett framsynt beslut när uppdraget formulerades eftersom deltagande i föreningsliv är en av de absolut bästa integrationsarenorna då den bygger på aktivt frivilligt deltagande. MIP och MISO känner besvikelse över att inte ha getts möjlighet att fortsätta detta viktiga arbete.

Att genom föreningslivet underlätta introduktionen och integrationen för nyinvandrade i det svenska samhället.
Verksamheten startade som ett projekt 2007 av Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation – MIP i samverkan med Malmö Idrottsföreningars Samorganisation – MISO med stöd från Malmö stad.

Bakgrund
Många nyinvandrade har lite kontakt med svenskar och nästan inga möjligheter att prata svenska utanför skolan. Ett sätt att träffa andra människor och skaffa nya vänner är att engagera sig i en förening. Men det kan vara svårt för nyanlända flyktingar och andra invandrare som deltar i kommunens olika introduktionsprogram att hitta rätt i föreningslivet och ta första steget till en föreningskontakt. Den svenska föreningsmodellen är okänd för många nyanlända. Projektet är tänkt som en ”dörröppnare”.

Målgrupper och mål
Verksamhetens målgrupper är SFI elever samt ideella föreningar. Under 2011 har vi även ytterligare riktat in oss till lärarna i SFI klasserna och utbildningssamordnare.

Metod
De föreningar som engagerar sig i projektet ska rekrytera kontaktpersoner bland sina medlemmar. Dessa kontaktpersoner skall ge de nyinvandrade stöd på olika sätt samt introducera dem i föreningens verksamhet. I matchningen mellan den nya malmöbon och föreningen och dess kontaktperson kommer en viktig utgångspunkt att vara de gemensamma fritids- eller idrottsintressena.
Information i föreningskunskap ges till SFI eleverna. För många nyanlända är den ”Svenska föreningsmodellen” okänd. Eleverna får sedan ange sitt/sina intressen och koordinatorn försöker hjälpa personen finna lämplig förening. Även matchning av SFI elevernas barn och anhöriga görs.
Föreningsinformatörer har utbildats för att verka ute i SFI klasserna.

Verksamhet under 2007
• 650 SFI-elever har fått föreningsinformation i höst (ca 250 elever under våren).
• Ett antal personer har fått kontakt med en förening – själv eller för sina barn.
• Ett informationsmaterial för föreningsinformation har producerats.
• En utbildning av föreningsinformatörer har skapats.
• 5 föreningsinformatörer har utbildats.
• Kontakt har etablerats med SFI-utbildarna.
• 50-tal föreningar har anmält kontaktpersoner.
• Nätverk för integration har bildats.

Verksamhet under 2008
Trots att det ännu inte varit möjligt att fullt ut mäta resultatet av projektet har de erfarenheter som är gjorda varit mycket positiva och MIP och MISO kommer att på uppdrag av Malmö stad arbeta vidare med att;
• integrationsfrågan skall finnas på föreningars dagordning och att föreningarna skall utse kontaktpersoner.
• vara navet i ett integrationsnätverk i Malmö.
• arrangera sammankomster för kontaktpersonerna i föreningarna – Brobyggarna.
• ge föreningsinformation till SFI-eleverna.
• vidarebefordra intresseanmälningar från nyanlända till föreningarna.
• utbilda föreningsinformatörer.
• ge föreningsinformation till SFI-personalen.
• intresse finns från Länsstyrelsen för att arbeta för en regional spridning av Integration i förening.
• Genomföra en konferens för att visa på resultaten av Integration i förening
den 3 april 2008 på Stadshuset i Malmö.

Verksamhet under 2009
• 23 SFI-klasser vilket innebär ca 400 elever har fått föreningsinformation.
• Ett 50 tal personer har önskat kontakt med en förening – själv eller för sina barn.
• En utbildning av föreningsinformatörer har genomförts.
• 2 nya föreningsinformatörer har utbildats och en har vidareutbildats.
• Kontakten med SFI-utbildarna har tagits under året.
• Möte med kontaktpersoner i föreningar har genomförts.
• Nätverk för integration har träffats vid två tillfällen.

Under årets har ett arbeta gått vidare för att tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne finna en form för att inplantera Integration i förening regionalt. Det regionala projektet går under namnet Partnerskap Skåne där Integration i förening finns som ett delprojekt. Nätverk Social ekonomi i Skåne driver det regionala projektet.

Verksamhet under 2010
• 32 SFI-klasser vilket innebär ca 450 elever har fått föreningsinformation.
• 61 personer har önskat kontakt med en förening – själv eller för sina barn.
• En utbildning av föreningsinformatörer har genomförts tillsammans med Partnerskap Skåne.
• 1 nya föreningsinformatörer har utbildats och en har vidareutbildats.
• Kontakten med SFI-utbildarna har tagits under året.
• Möte med kontaktpersoner i föreningar har genomförts.
• Nätverk för integration har träffats vid tre tillfällen.

*Under året har arbetet gått vidare för att tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne finna en form för att inplantera Integration i förening regionalt. Det regionala projektet går under namnet Partnerskap Skåne där Integration i förening finns som ett delprojekt. Nätverk Social ekonomi i Skåne driver det regionala projektet.

Verksamhet under 2011
• 64 SFI-klasser vilket innebär ca 1340 elever har fått föreningsinformation
• 125 personer har önskat kontakt med en förening – själv eller anhöriga
• Vidareutbildning av föreningsinformatörer har genomförts
• Kontakten med SFI-utbildarna har tagits under året
• Möte och dialog med föreningar har genomförts
• Nätverk för integration har träffats vid två tillfällen.
• Under året har arbetet gått vidare för att tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne finna en form för att inplantera Integration i förening regionalt. Det regionala projektet går under namnet Partnerskap Skåne där Integration i förening finns som ett delprojekt. Nätverk Social ekonomi i Skåne driver det regionala projektet.

Verksamhet under 2012
• 16 SFI-klasser vilket innebär ca 360 elever har fått föreningsinformation
• 53 personer har önskat kontakt med en förening – själv eller anhöriga
• Kontakten med SFI-utbildarna har tagits under året
• Möte och dialog med föreningar har genomförts
• Nätverk för integration har träffats vid två tillfällen.
• Under året har arbetet gått vidare för att tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne finna en form för att inplantera Integration i förening regionalt. Nätverk Social ekonomi i Skåne driver det regionala projektet.

Ytterligare upplysningar lämnas av Linda Attin tfn 0707-49 39 21 eller e-post linda.attin@mip.org.se