Idéburna Malmö

Bakgrund
Under 1 år (hösten 2014-hösten 2015), med stöd från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF), genomförde idéburna verksamheter (ideella föreningar, ekonomiska föreningar, samfund mm.) i Malmö och Malmö stad ett arbete med att ta fram en överenskommelse mellan stad och idéburen sektor.
Detta arbete grundade sig dels i att Malmö stad i den s.k. Malmökommissionen framtagit ett utredningsdirektiv som innebar att stärka samverkan med civilsamhället och dels att idéburen sektor redan tidigare inlett en dialog med Malmö stad om en överenskommelse. Det utmynnade i ett beslut från kommunfullmäktige om ett sådant arbete, samt att en ansökan gjordes från idéburen sektor, med MIP som projektägare (med MISO som jämbördig part), till Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) som utlyst medel för framtagande av lokala överenskommelser. Medel beviljades för en tjänst (anställd av MIP) och ekonomiska resurser för att kunna bedriva arbetet i 1 år för ett framtagande av en överenskommelse. Malmö stad har även de haft en tjänst för arbetet med överenskommelsen som har samarbetat med den idéburna tjänstepersonen.

Syfte, mål och vision
Syftet med en överenskommelse med Malmö stad var att idéburen sektor tillsammans med kommunen tar ett nytt grepp kring hur vi bäst samverkar för att göra Malmö ännu mer spännande och mer sammanhållen som stad.

Målet med denna överenskommelse var att stärka det viktiga arbete som Malmös idéburna verksamheter redan gör för att bidra till ett socialt hållbart Malmö.

Visionen var att med en konkret överenskommelse:
· fördjupa samarbetet mellan föreningar och Malmö stad utifrån tillit, gemensamma mål och intressen,
· skapa ännu större tydlighet och transparens i finansiering från Malmö stad.

Genomförande och resultat
MIP har lett arbetet genom ett kansli med en projektledare och -koordinator. De har ansvarat för att skapa en idéburen styrgrupp, samt att tillsammans med Malmö stads tjänsteperson skapat en beredningsgrupp med idéburna och kommunala representanter.
Ett antal möten i olika forum och storlekar har genomförts:
– Uppstarts-/informationsmöte för 100 representanter från 67 verksamheter från idéburna sektorn och Malmö stad
– Seminarium med metaorganisationer (sammanslutningar som har föreningar som medlemmar och inte privatpersoner). Finns ca 30 st. i Malmö.
– Workshop med idéburna kommunikatörer i Malmö. Ett idéburet kommunikatörsnätverk skapades vid denna workshop som träffades 4 gånger under året.
– Begreppsseminarium. Sektorerna pratar ofta om samma saker men menar olika, därför genomförde vi ett seminarium med idéburna och kommunala representanter för att reda ut begreppen.

I arbetet nådde vi så många av det idéburna Malmö som möjligt, genom de olika aktiviteter vi har genomfört, genom hemsida och sociala media och övrig korrespondens.
Det primära målet med att få till en lokal överenskommelse uppnåddes inte. Däremot lades en bra grund för det fortsatta arbetet med ett samverkansdokument, i och med framtagandet av en avsiktsförklaring mellan sektorerna som Malmö stad godkände. Avsiktsförklaringen blev avstampet för det fortsatta strategiska och operativa arbetet med överenskommelsen som har resulterat i att en överenskommelse skrivs under den 14:e juni 2017.

Dokumentation
Den underskrivna avsiktsförklaringen

För övrig information till arbetsprocessen:
Samverkan Malmö – en lokal överenskommelse