Frågeställningar inför valet 2014

MISO sammanställt ett antal frågor till de politiska partierna. Det är specifika frågor runt själva idrotten och självklart bland annat idrottsanläggningar där vi ser att det fattas ytor. Vi tänker till exempel på ytor där också allmänheten kan tillgodogöras i bra aktiviteter.

Partierna har svarat:

1. Nolltaxan

socialdemokraterna S Socialdemokraterna införde nolltaxa i Malmö och har värnat om den sedan dess. I vårt kommunalpolitiska handlingsprogram står vi fast vid att vi vill bevara nolltaxan i kommunens idrottslokaler. Vi har även en intern diskussion om hur man skulle kunna utveckla nolltaxan så att den även kan komma föreningar som inte ägnar sig åt idrott till godo.
moderaterna M Vi har inga planer på att förändra det nuvarande systemet. Men samtidigt anser vi att ett system ska vara neutralt sett till vilken aktör en förening hyr lokaler ifrån, oavsett om det är från kommunen eller någon privat aktör.
miljopartiet MP Vi ser nolltaxan som ett viktigt fundament i kommunens stöd till ett aktivt föreningsliv och är inget vi kommer att vilja förändra.
folkpartiet FP Vi i Folkpartiet har inga planer på att ändra nuvarande system.
centerpartiet C Som Socialdemokraterna har lämnat Malmös ekonomi just nu ser vi inte att det är möjligt på kort sikt att utvidga Nolltaxan.
sverigedemokraterna SD Vi tycker att denna är bra och den uppmuntrar föreningarna till att utvidga sina aktiviteter, starta fler lag samt engagera fler medlemmar.
vansterpartiet V Vi tycker det är en viktig princip att ungdomsidrott ska gynnas med gratis lokaler och idrottsytor.
kristdemokraterna KD Inget svar
spi SPI Se nedan

2. Föreningsstöd

socialdemokraterna S Malmö stad har ett generöst föreningsstöd. Det ideella föreningslivet gör en fantastisk insats för att aktivera barn- och ungdomar. Vår vision är att föreningsstödet skall vara generöst och enkelt att söka. Socialdemokraterna har under mandatperioden tagit initiativ till att höja lokalbidraget och aktivitetsbidraget. Dessa två bidrag vill vi höja ytterligare om vi får förtroendet att fortsätta nästa mandatperiod. Alla förändringar av föreningsstödet vill vi ska göras i nära dialog med föreningslivet.
moderaterna M Det pågår en översyn av föreningsstödet som är klar efter valet. Fokus för det nya systemet bör vara inriktat på att få så många ungdomar som möjligt att engagera sig. En viktig sak i detta är att prioritera föreningar med små ekonomiska förutsättningar. Det bör också förenklas vad gäller att söka föreningsstöd, viktigt att ta lärdom av andra kommuner som har ett betydligt enklare system.
miljopartiet MP Nivån på det nuvarande föreningsstödet är bra och inget vi vill förändra. Vad som skulle kunna ses över är hur det fördelas, så att individuella sporter samt spontana aktiviteter inte missgynnas. Vidare är det är viktigt att ha jämställdhets perspektivet med sig i analyser av föreningsstödet, då det är viktigt att stödja flickors/tjejers/unga kvinnors och pojkars/killars/unga mäns idrottande i lika hög grad. Det är viktigt att både stötta de så kallade traditionella tjej- och killidrotterna i lika hög grad som att bedriva ett arbete inom idrotterna för att tillgängliggöra dem för de som traditionellt inte deltar.
folkpartiet FP Det pågår en översyn av föreningsstödet som är klar efter valet. Det nya systemet ska vara inriktat på att få många ungdomar att engagera sig och det är viktigt att föreningar med små ekonomiska förutsättningar ska prioriteras.
centerpartiet C Vi vill öka samarbetet med Malmös föreningar och minska centralstyrningen. Malmös föreningar är på många sätt Malmöbornas egentliga koppling till Malmö Stad och politiken. Föreningsstödet vill vi se över för att säkra att det är representativt och jämställd.
sverigedemokraterna SD Denna ser vi som en bra finansieringsform om den sköts korrekt. Det är viktigt att regelverket både är enkelt och tydligt för att undgå missförstånd, att föreningarna gör sitt bästa och att eventuella medvetna fusk beivras. Vi vill betona att det är viktigt att reglerna följs för att alla föreningar ska kunna bli lika behandlade.
vansterpartiet V För oss är det viktigt med ett rikt föreningsliv och att det finns ett bra bidragsystem som gynnar ungdomsidrotten och andra föreningar som organiserar ungdomar.
kristdemokraterna KD Inget svar
spi SPI Se nedan

3. Stadionområdets utveckling

socialdemokraterna S Vi vill förnya och utveckla Stadionområdet till ett levande idrottsområde i hjärtat av Malmö. Vi vill komplettera området med simning, gymnastik och kampsport. Socialdemokraterna har inte tagit ställning för om vi vill behålla eller riva den gamla Malmö Stadion men vi är fast beslutna om att både fotbollen och friidrotten skall ha en fortsatt central roll i området. Vi vill ha en skola på området med inriktning på idrott från åk 1 till gymnasium, vilket innebär en utbyggnad av Malmö Idrottsakademi. Socialdemokraterna tycker att historien har en viktig roll och vill att idrottsmuseet blir mer publikt och lockar nya grupper till sin verksamhet. En stor stad som Malmö med två elit fotbollslag som båda spelar i Champions League bör ha en inomhushall för fotboll och vi Socialdemokrater vill att den skall ligga på Stadionområdet. Med två ishallar på området hade vi kunnat anordna tävlingar i bl.a. Konståkning. Stadionområdets utveckling kommer att ske i etapper och under en längre tidsperiod.
moderaterna M Vi har tydligt sagt att vi vill riva Malmö stadion för att göra plats för ett helt nytt idrotts- och sportsområde. Även om det kommer kosta mycket pengar ska man se det som en väldigt långsiktig investering på över 60 år. På det nya området ska det få plats med en rad olika idrotter som på bästa sätt tillgodoser föreningarnas och Malmöbornas behov.
miljopartiet MP Stadionområdets utveckling är en viktig pusselbit i byggandet av det än mer hållbara Malmö vi vill se. Det är viktigt att området bevarar sin karaktär som idrottsområde, och att vi finner lösningar för att få in så många av idrotterna som önskar vara där som möjligt. Vi måste dock se utvecklingen som långsiktigt i det att vi får se i vilken takt dessa anläggningar kan byggas. Som sagt så är området en viktig pusselbit, och är därmed intressant också utifrån ett förtätningsperspektiv med bostadsbebyggelse. Givetvis så ska detta inte begränsa idrottsaktiviteterna där.
folkpartiet FP Vi i Folkpartiet vill riva Malmö stadion för att kunna göra ett idrotts- och sportområde. Detta område ska få plats med många olika idrotter som tillgodoser Malmöbornas och föreningarnas behov.
centerpartiet C Vi har ännu inte tagit ställning till hur vi vill utveckla stadionområdet. Vi måste säkra bra kultur- och fritidsytor i Malmö och där kan gamla stadion vara ett hinder för realistiska planer. Samtidigt vill vi helst inte riva stadion om det går att undvika.
sverigedemokraterna SD Vi vill se stadionområdet som navet i Malmös föreningsliv, där mängder av olika idrotter kan utövas. Inriktningen ska vara med ungdomsidrotten i fokus och med ökat antal arenor jämfört med idag. Vi ser gärna att Malmö blir ungdomsidrottens “Mecka”.
vansterpartiet V För oss är det viktigt att det skapas ett idrotts- och rekreationsområde där många olika idrotter får plats för att kunna utöva sin idrott.
kristdemokraterna KD Inget svar
spi SPI Se nedan

4. Is-, sim- och badytor

socialdemokraterna S Kommunen har med socialdemokraterna i spetsen beslutat att bygga två nya badhus som skall ersätta Aqvakul som kommer att rivas. Ett familjebad i Kroksbäck som kommer att öppna i början av 2015 och ett tävlingsbad som ska ligga på Stadionområdet. Dessutom håller vi på att renovera alla våra utomhusbad. Malmö har fyra ishallar samt tider i Malmö isträningshall och Kockums fritid, men alla issporter önskar mer tider. Detta samtidigt som vi Socialdemokrater vill göra en satsning på allmänhetsåkning inomhus. Därför vill vi bygga ytterligare en ishall på Stadionområdet på sikt.
moderaterna M Se frågan ovan, plats för detta bör göras i det nya området. Dock ska redan befintliga anläggningar underhållas så vi undviker ett nytt ”aq-va-kul scenario”.
miljopartiet MP Med byggandet av Hylliebadet samt badet på Stadionområdet ser vi att Malmös behov av simytor är tillfredsställt för närvarande. Lindängsbadets ombyggnad till att kunna husera nationella utomhus tävlingar är också ett komplement. När befolkningsutvecklingen kräver att det byggs mer sim- och badytor ser vi helst att det sker i form av stadsdelsbad där föreningar och allmänheten får samsas om en 25-meter bassäng. Angående isytor så ser vi att den planering som finns ser bra ut.
folkpartiet FP Detta bör man ta hänsyn och göra plats till när man bygger det nya stadionområdet.
centerpartiet C Vi vill se på möjligheten att skapa enklare badytor fördelad runt om i staden. Simning ska vara en prioriterad fråga i undervisningen av Malmös barn och då behövs det fler enkla simytor.
sverigedemokraterna SD Dessa arenor/ytor som är väldigt kostnadskrävande måste även de finnas med i vårt utbud, tillräckligt för att idrotten ska kunna utvecklas. Vi har här även satsningarna på våra ridanläggningar som vi ser mycket positivt på. Vår filosofi är vi ska satsa på föreningslivet för bättre hälsa, social samvaro, ökad trygghet m.m. och kommunens investering i detta betalas med en hälsosammare tillvaro i vår stad.
vansterpartiet V Hylliebadet öppnar i april 2015 och sedan står simytor för tävlingsimning på tur.
kristdemokraterna KD Inget svar
spi SPI Se nedan

5. Idrottshallar och bollytor

socialdemokraterna S Malmös befolkning ökar och under de kommande tio åren kommer kommunen öka med 15 000 grundskoleelever vilket är en 46-procentig ökning. Vi kommer att bygga flera nya skolor med tillhörande idrottsytor för att möta det ökade antalet elever. Vi har också en långsiktig strategi för att bygga ut antalet konstgräsplaner i Malmö. Under den gångna mandatperioden har vi byggt 8 nya konstgräsplaner, och fler är planerade att byggas de kommande åren. Vi har även beslutat om en satsning på fler gymnastikytor, samt två nya ridanläggningar.
moderaterna M Se också frågan ovan. Gäller även att samordna skolans investering med fritidsförvaltningen så att investeringarna görs optimalt. När en sporthall byggs för skolan bör den i många fall byggas så den även har kapacitet som en fullvärdig idrottshall som kan utnyttjas av föreningarna.
miljopartiet MP I och med byggandet av många nya bostäder, och att befolkningen därmed växer, så växer också behovet för hallar och bollytor. Vi ser positivt på att vi lägger konstgräs på planer för att därmed öka deras kapacitet och möjliggör en förtätning med bibehållen närhet till fritidsytor. Vi ser positivt på att både hallar och bollytor byggs i samband med skolor, i och med att man kan öka nyttjande graden av anläggningarna.
folkpartiet FP Detta bör man ta hänsyn och göra plats till när man bygger det nya stadion området. När man bygger sporthall till skolorna så bör man göra det till en fullvärdig idrottshall som föreningarna kan utnyttja efter skoltid.Detta bör man ta hänsyn och göra plats till när man bygger det nya stadionområdet.
centerpartiet C Det är viktigt att vi får en jämställd fördelning av ytor och träningstider. Vi vill ha fler idrottsytor för att minska ohälsan i Malmö och för att skapa fler mötesplatser.
sverigedemokraterna SD Vad gäller idrottshallar så är vi väldigt noga med att dessa byggs till förmån för gymnastiksalar då nya skolor byggs eller vid ombyggnad av skolor. Detta naturligtvis för det stora mervärde kontra investering som en idrottshall ger jämfört med en gymnastiksal. Här är det viktigt att skolan och fritidsförvaltningen har ett mycket nära samarbete, både vad gäller investering och drift. I vårt budgetförslag för 2014 valde vi bl.a. att satsa på en multiarena på stadionområdet i storleksordning som en fullskalig fotbollsplan. En årlig investering på 25 miljoner kronor.
vansterpartiet V Vi vill att fritidsförvaltningen ska få medel att kunna samverka med nya skolor för att bygga idrottshallar när skolorna byggs. Men då krävs att fritidsförvaltningen får resurser att möta det ökade antalet Malmöbor.
kristdemokraterna KD Inget svar
spi SPI Se nedan

6. Malmöfestivalen

socialdemokraterna S Malmöfestivalen är ett stort ekonomiskt risktagande som kommunen väljer att ta, för att kunna erbjuda Malmöborna möjligheter att ta del av festligheter och glädjas tillsammans. Kraven på matstånden har ökat vad gäller mathanteringen, arbetsvillkor, miljömärkning, alkoholhantering och kvalitet. Vi Socialdemokrater har stor förståelse för att föreningslivet behöver andra inkomstkällor än bidrag men ser det som svårt att gå tillbaka i utvecklingen av Malmöfestivalen med dagens krav och risker.
moderaterna M Viktig fråga, vi ser väldigt positivt på att föreningarna vill vara mer delaktiga och ta ett aktivt ansvar. Detta gäller självklart även på andra områden, som t.ex. ägande & drift av anläggningar.
miljopartiet MP Gällande Malmöfestivalen, så är vi positiva till att vi har en stor stadsfest somär gratis och tillgänglig för Malmöborna och de många besökare som kommer. Vi vill fortsätta att utveckla den, och både företag, organisationer och föreningar måste kunna vara delaktiga i att utforma festivalen på ett bra sätt, och framför allt vara lyhörda för Malmöbornas önskemål och prioriteringar.
folkpartiet FP Vi i Folkpartiet tycker det är viktigt att föreningarna ska vara med och mer delaktiga och aktiva i Malmöfestivalen.
centerpartiet C Civilsamhället och Malmös föreningsliv har varit styvmoderligt behandlat de senaste åren. För oss är frågan om hur vi kan ge föreningslivet en större roll i samhället en av de viktigaste frågorna. Malmös framtid ska byggas på malmöborna och föreningarna måste få starkare förutsättningar för att få fler initiativ och mer utveckling som tar utgångspunkt i medborgarna. Malmöfestivalen är ett bra exempel på detta och självklart bör föreningarna få bättre villkor även där.
sverigedemokraterna SD För oss är detta självklart. Idrott ger en mängd positiva faktorer som hela samhället i längden tjänar på. Då ser vi det som naturligt att kommunen underlättar för klubbarna och dess ideella krafter att själva få ihop en slant till klubbkassan.
vansterpartiet V För oss är det viktigt att Malmöfestivalen ger utrymmer för vårt rika föreningsliv att både synas och kunna dra in pengar till sin verksamhet under Malmöfestivalen.
kristdemokraterna KD Inget svar
spi SPI Se nedan

 

spi SPI SPI har valt att lämna följande synpunkter kring nedanstående områden istället för att svara på MISOs givna frågor

Stadionfrågan?

Ska vi riva Malmö stadion? Hur ska framtidens Stadionområde se ut? Ska vi ha löparbanor kvar? Malmö stadion borde genomlysas bättre. Är det möjligt att skapa något av en arena som förfallit, men som på den tiden det byggdes höll hög designklass. Vårt förslag är att arkitekter får chansen att utveckla ett centrum för andra arenaidrotter än fotboll och friidrott och varför inte en arena som lätt kan ställas om till musik/häst/american fotball/ american brännboll/ Nordens största Drivein Bio/ Nordens största Spelcentrum/ övriga events osv… Malmö stad är en spännande kulturstad.

Elitstödet?

Är det rätt att elitklubben FC Rosengård får en miljon av Malmö stad för att spela Champions League? Fördelas ekonomiska anslag bland Malmös elitaktiva bra? Nej under inga omständigheter. När kommer då nästa krav när andra utövare måste ha tillskott till sin kassa. FC Rosengård får skapa sin egen agenda och utifrån den skapa intresse för publik, reklam, företagssponsring osv. Tyresö är ett väldigt tydligt exempel på fel förutsättningar och fullständigt galet spel med pengar. Våra skattepengar.

Dags upprusta?

Malmö har stora fina anläggningar för fotboll och ishockey. Idrotten i övrigt har ofta lokaler med eftersatt underhåll. Dags att upprusta? Finns det utrymme att öka det lokala aktivitetsstödet för ungdomar? SPI Välfärden tror att utvecklingen av Malmö stadion borde kunna bli en injektion för hela detta eftersatta underhåll. Aktivitetsstöd är ett måste för att kunna utveckla stadens ungdomsidrott en satsning på välfärd helt enkelt.

Idrotten i skolan?

Ska vi ha idrott i skolan varje dag? De olika gymnasieidrottslinjerna får allt mindre stöd trots stor framgång i verksamheten. Elitaktiva flyttar från staden. Hur ska Malmö få en idrottsvänlig studiemiljö? SPI Välfärden förordar satsning på fysisk träning och idrott. Otroligt viktigt med idrott för att få en frisk och bra skolgång. Idrott berikar på alla sätt. Ledorden glädje, gemenskap och idrottsidentitet ska vara riktmärken för idrotten i skolan.

Egen profil?

Har ni någon prioriterad idrottsfråga som ni driver lokalt i Malmö eller en speciell idrottsprofil i valmanifestet för Malmö? Vi har idrottsprofiler i vårt parti väl förtrogna med idrottsfrågor med sunt förnuft i bagaget. Idrotten måste vara lättillgänglig för alla.