Centrum för Publikt Entreprenörskap

cpe_logo

Publikt Entreprenörskap Skåne är ett nytt treårigt utvecklingsprojekt som beviljats medel av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet verkar fram till hösten 2012 och skall erbjuda utvecklingsstöd åt folkliga, publika initiativ och idéer. Målet är att utveckla ett Centrum för Publikt Entreprenörskap som skall fungera som en mötesarena där kunskap, nätverk, mentorskap och finansiell vägledning blir verktyg för att stödja nya utvecklingsinitiativ. Initiativen kan komma från enskilda medborgare, föreningar eller organisationer, tjänstemän eller politiker inom offentlig sektor, eller kombinationer av dessa.

Delaktighet och engagemang är nyckelbegrepp för all samhällsutveckling. Utan medborgare som känner sig delaktiga i samtidsutvecklingen eller medborgare som vill engagera sig i densamma kommer utvecklingen att gå i otakt. Samtidigt vet vi att det finns massor av föreningar, organisationer och enskilda, inte minst unga människor i regionen som bär på en idé, en passion ett engagemang för att få vara med och förverkliga just sin idé, eller sin dröm. Vi har ett ansvar för att på bästa sätt stödja alla dessa människor och organisationer som vill något, som erbjuder sitt engagemang, som på ett positivt sätt vill vara med och forma framtidens samhälle.

Det publika entreprenörskapet fokuserar på delaktighet och samhällsbyggande där den medborgerliga arenan står i centrum. Publika entreprenörer verkar företrädesvis i den tredje sektorn som man också kan kalla “den sociala ekonomin”. Vi vill genom projektet stödja nya idéer och utveckla metoder för att stödja idébärare – publika entreprenörer – som erbjuds olika former av stöd i form av mentorskap, expertstöd, kontakter samt nätverk och nätverksbyggande. Projektet har också som syfte att stimulera kunskapsbildning kring Publikt Entreprenörskap, samt öka kunskapen om samhällsentreprenörskapets roll för samhällsutvecklingen.

Entreprenörskap uppträder inom alla samhällsområden och inom alla sektorer. Kort sagt entreprenörskap finns där människor finns. Det finns inte någon speciell entreprenöriell personlighet, men entreprenörer vågar tänka annorlunda. En entreprenör ser vad andra ser, men ser ofta en sak till, ytterligare en möjlighet!

Folkuniversitetet är huvudman för projektet. Projektet drivs i nära samarbete med Glokala Folkhögskolan. Övriga samverkanspartners är Region Skåne, Malmö stad, KK- stiftelsen, Kommunförbundet Skåne, Malmö högskola, Lunds kommun, Landskrona kommun, MIP, MISO och Nätverket Social Ekonomi Skåne.

Läs mer på www.publiktentreprenorskap.se