NAD 2.0

Under 2017 kommer Föreningssamordnaren arbeta med att utveckla ytterligare strukturer inom ramen för NAD Malmö. Den verksamhet som har bedrivits under ca. 2 år kommer att finnas kvar i samma omfattning med ca. 50 % av arbetstiden och får namnet NAD Etablering. De nya strukturerna som ska utvecklas i NAD 2.0 rör:

NAD Info
Syftet med NAD info är att nyanlända flyktingar som kommer till Malmö ska erbjudas kvalitetssäkrad information och inspiration om deltagande i föreningslivet.
Föreningssamordnarens huvuduppgift i NAD Info är att göra en kartläggning i kommunen över behovet av insatser för att säkerställa att så att alla nyanlända i Malmö får informationen om föreningslivet. Forum (SFI mm.) eller verktyg (broschyrer mm.) för informationsspridningen bestäms utefter behovet.
I detta arbete ingår även att stödja Samhällskommunikatörer att i satsningen i Länsstyrelsens ”Välkommen till Skåne” samarrangera informationstillfällen om föreningsliv för nyanlända ute i en förening. Föreningen får vid besöket en möjlighet att berätta om sin verksamhet och vad de kan erbjuda, samt att deltagarna får en rundvandring i verksamheten.
För ca 10 år sedan tog MIP och MISO fram en broschyr som heter Bli medlem som skapades för att ge nyanlända en kort introduktion i vad föreningslivet innebär på de språk som för tillfället då var mest aktuella. En uppgift för Föreningssamordnaren är att uppdatera materialet med nya språk, samt diskutera om hur och var den ska spridas.

NAD Utbildning/Stödfunktion
Syftet med denna struktur är att öka kunskapen om – och engagemanget för samverkan mellan sektorerna (myndigheter och föreningsliv) kring nyanlända flyktingar hos projektets intressenter. Exempel på tänkbara åtgärder i den nya strukturen:
– Utbildningar och kompetenshöjande insatser för idéburna organisationer i Malmö. Anordna/samordna utbildningsinsatser för idéburna   verksamheter.
– Kunskapsutbyte med kommun, AF eller idéburen verksamhet.
– Stödja vid planering av ny verksamhet där sakfrågan samverkan mellan sektorerna
kring nyanländas behov är i fokus.

Föreningssamordnarens uppgift är att kartlägga behovet av insatser och stöd hos föreningar.