Engagemang i Malmö

MISO tillsammans med Malmö Ideella och Malmö stad gör sedan hösten 2020, genom projektet ”Engagemang i Malmö”, en satsning på integration genom föreningsliv där nya Malmöbor ska ges fler möjligheter att upptäcka och engagera sig i föreningar.

I projektet kommer till exempel SFI och etableringskurser besökas för att prata om möjligheterna i föreningslivet och hur det är uppbyggt. Dessutom kommer enskilda personers intresse tas till vara på och erbjudas lotsning vidare på olika sätt. Det kan handla om att visa en hemsida, ge kontaktuppgifter, kontakta en förening, till att följa med till föreningar.

Målet är att så många som möjligt ska få information om föreningslivet och att det ska bli en arena som är tillgänglig för alla. Det handlar också om att stärka de nyanlända i det stora hela och skapa nya kontakter som kan leda vidare till sysselsättning i form av till exempel studier, praktik och jobb. Förhoppningsvis kan projektet också generera nya engagerade medlemmar till föreningarna.

Många nyanlända är i en situation där de bara träffar personer som är i samma situation som de själva. Genom föreningslivet finns det möjligheter att både utveckla språket och bygga upp ett nätverk men också att stärka den fysiska och mentala hälsan.

Insatsen syftar också till att utveckla nya samverkansmetoder mellan Malmö stads olika förvaltningar och man planerar bland annat föreningsmässor och studiebesök.

Kontaktuppgifter till Informatör och Föreningslots:
Mikael Johansson
mikael@malmoideella.se
0729-99 83 77
WhatsApp: Mikael J Engagemang I MÖ

Fakta: Engagemang i Malmö

• Fritidsförvaltningen har fått §37a-medel av länsstyrelsen för att genomföra projektet till 2022.
• Projektet är förvaltningsövergripande i Malmö stad med representanter från fritidsförvaltningen, stadskontoret och arbetsmarknads- och socialförvaltningen i styrgruppen.
• Projektet startade 1 september 2020 och fritidsförvaltningen har skrivit avtal med Malmö Ideella och Malmö Idrottsföreningars Samorganisation (MISO).
• Malmö Ideella kommer är arbetsgivare för projektledaren och projektet kommer att ha sin bas på Nobelvägen 21.