NAD Metodbok

En metodbok för Nätverk-Aktivitet-Delaktighet, NAD, har tagits fram där ni som funderar på att utveckla ert arbete med nyanlända har möjlighet att hämta inspiration. Metoden kan även testas gentemot andra målgrupper som ni arbetar med. Vi som arbetar med NAD ställer gärna upp på att diskutera era tankar och idéer utifrån NADs metod.

Lite utdrag ur metodboken:
”För en förening kan NAD vara ett bra sätt att utveckla verksamheten vad gäller ledar- och medlemsrekrytering och på så sätt nå nya målgrupper.”
Tomas Tecle, Koordinator Inkludering Skåneidrotten.

”NAD är ett beprövat och strukturerat samarbete med civilsamhället inom etableringen. Ett lyckat exempel på hur en statlig verksamhet och civilsamhället kan samverka
kring viktiga samhällsfrågor som integration och etablering av nyanlända.”
Mehran Najafi, Samordnare Etableringsuppdraget Skåne, Arbetsförmedlingen.

”Integration handlar om relationer, tillit och gemenskap. Förutsättningar för detta behöver finnas med från starten i mottagande- och etableringsprocessen. Det är det Partnerskap
Skåne handlar om. Vi har i partnerskap med NÄTVERKET och genom NAD arbetat fram metoder för att stödja nyanländas möjligheter till sammanhang, nätverk och hälsa. Detta
spelar stor roll också för ingångar på arbetsmarknaden!”
Katarina Carlzén, Utvecklingsansvarig Partnerskap Skåne, Länsstyrelsen Skåne.

“NÄTVERK – AKTIVITET – DELAKTIGHET (NAD) är en metod som stärker samverkan mellan offentlig och idéburen sektor inom nyanländas etablering i syfte
att förbättra nyanländas möjligheter att etablera sig i Sverige. NAD gör detta genom att informera om och erbjuda aktiviteter för nyanlända i idéburna organisationer som
en del av etableringsplanerna. Genom operativ samverkan, kunskapsutbyte och dialog mellan sektorerna vill vi bidra till att förbättra etableringssystemet.
NAD-metoden är sedan starten utformad för att vara en pusselbit i ett samverkande system. Den är en av flera verktyg som behövs för att skapa samverkan mellan det idéburna och det offentliga i frågor som rör nyanlända.”

”Utvärderingen visar att NAD som samverkansmodell skapar förutsättningar för att föreningslivet ska kunna skapa aktiviteter för nyanlända i samverkan med det offentliga utan att riskera sin självständighet och oberoende.”
Roberto Scaramuzzino, Socialhögskolan, Lunds Universitet.