NAD 2.0

Under 2017 kommer Föreningssamordnaren arbeta med att utveckla ytterligare strukturer inom ramen för NAD Malmö. Den verksamhet som har bedrivits under ca. 2 år kommer att finnas kvar i samma omfattning med ca. 50 % av arbetstiden och får namnet NAD Etablering. De nya strukturerna som ska utvecklas i NAD 2.0 rör:

NAD Info
Syftet med NAD info är att nyanlända flyktingar som kommer till Malmö ska erbjudas kvalitetssäkrad information och inspiration om deltagande i föreningslivet.
Föreningssamordnarens huvuduppgift i NAD Info är att göra en kartläggning i kommunen över behovet av insatser för att säkerställa att så att alla nyanlända i Malmö får informationen om föreningslivet. Forum (SFI mm.) eller verktyg (broschyrer mm.) för informationsspridningen bestäms utefter behovet.
I detta arbete ingår även att stödja Samhällskommunikatörer att i satsningen i Länsstyrelsens ”Välkommen till Skåne” samarrangera informationstillfällen om föreningsliv för nyanlända ute i en förening. Föreningen får vid besöket en möjlighet att berätta om sin verksamhet och vad de kan erbjuda, samt att deltagarna får en rundvandring i verksamheten.

NAD Utbildning/Stödfunktion
Syftet med denna struktur är att öka kunskapen om – och engagemanget för samverkan mellan sektorerna (myndigheter och föreningsliv) kring nyanlända flyktingar hos projektets intressenter. Exempel på tänkbara åtgärder i den nya strukturen:
– Utbildningar och kompetenshöjande insatser för idéburna organisationer i Malmö. Anordna/samordna utbildningsinsatser för idéburna   verksamheter.
– Kunskapsutbyte med kommun, AF eller idéburen verksamhet.
– Stödja vid planering av ny verksamhet där sakfrågan samverkan mellan sektorerna
kring nyanländas behov är i fokus.

Föreningssamordnarens uppgift är att kartlägga behovet av insatser och stöd hos föreningar.