Deltagares perspektiv

Efter avslutad NAD-aktivitet görs en kvantitativ utvärdering och en mer kvalitativ utvärdering med deltagare. Den kvalitativa utvärderingen görs med 1-3 deltagare och fokuserar mer på individen.
Utvärderingen görs i vissa fall om till artiklar som kommer att presenteras under denna sidas underlänkar.