Engagemang i Malmö

Tillsammans med Malmö Ideella, MISO och Malmö stad med stöd av Länsstyrelsen Skåne under 1 1/2 år gjort en satsning på integration genom föreningsliv där nya Malmöbor har getts fler möjligheter att upptäcka och engagera sig i föreningar.

Projektet, som går under namnet ”Engagemang i Malmö”, pågår fram till september och från och med januari 2022 så arbetar Föreningslots Mikael Johansson 100 % med Engagemang i Malmö med stöd av Malmö stad.

Utökningen innebär att Engagemang i Malmö ges ännu större möjligheter att till exempel besöka SFI, etableringskurser och Malmö stads program för att prata om föreningslivet och hur det är uppbyggt, samt att ta till vara på personers intresse och lotsa vidare till föreningar på olika sätt. Dessa verktyg ingår i en sedan länge utvecklad metod som heter Integration i Förening.

Utvecklingsarbete
Förutom grundarbetet med Integration i Förening inrymmer arbetet även att arrangera digitala och fysiska föreningsmässor. Under våren kommer det också finnas möjlighet att även utveckla den efterfrågade möjligheten till att i anslutning till ett Integration i Förenings-tillfälle arrangera ett eller flera studiebesök i föreningar. I skrivande stund kan detta innebära digitala sådana istället för fysiska.

Dessutom kommer vi fortsätta arbeta med att utveckla det material som används till Integration i Förening, genom hjälp av personer som dagligen arbetar med målgruppen. Detta för att skapa ännu mer förståelse för vad en förening är och vad det kan ge personer i form av kontakter, stärkt hälsa och mer kunskap. Vi strävar efter att visa att föreningslivet är en arena som är tillgänglig för alla.
Det sistnämnda innebär också att vi också kommer arbeta med att hjälpa föreningar att bli starkare på att möta upp nya potentiella medlemmar. Nya medlemmar som kan ge föreningarna ny kompetens och fler aktiva volontärer.

Resultat under 2021
Som många andra verksamheter har Engagemang i Malmö kämpat med den utmaning som Corona-epidemin har gett oss alla. Men under 2021 har verksamheten hela tiden strävat efter att hitta lösningar, framförallt genom de digitala plattformarna som använts.

Här följer en sammanfattning av året som har gått.
Informationstillfällen för nya Malmöbor har skett både digitalt och fysiskt och digitalt. Beroende på vilket sätt informationstillfället genomförts har lärare/gruppansvariga kunna välja bland dessa presentationssätt:

  1. 90 minuter, inklusive paus och även lite övningar. Frågestund efteråt och hjälp till att hitta föreningar.
  2. Speedvariant på ca. 60 minuter, mindre historia och demokrati-aspekt.
  3. Dela upp i 2 olika föreläsningar på 2 60 minuters-tillfällen där det första tillfället har fokus på föreningar och det andra tillfället fördjupar mer på studieförbund.

38 informationstillfällen har genomförts med ca 400 deltagare (ca 280 kvinnor och ca 120 män).

3 stycken föreningsmässor, 2 digitala, 1 fysisk, har genomförts med sammanlagt ca 150 personer som har deltagit.

Ca 30 personer har blivit lotsade med övervägande delen som önskat få hemsida/sociala medier/kontaktuppgifter. Lättnaden under hösten gjorde att 2 personer ville få person som följde med till en föreningsträff, vilket genomfördes av Föreningslotsen.

En nationell spridningskonferens genomfördes i maj med presentation av resultat så långt, samt en presentation av en forskare med fokus på tillit och en person i Linköpings kommun som arbetar med inkludering.

För mer information, kontakta:
Föreningslots Mikael Johansson mikael@malmoideella.se
0729-99 83 77
WhatsApp: Mikael J Engagemang I MÖ

Fakta: Engagemang i Malmö

• Fritidsförvaltningen har fått §37a-medel av länsstyrelsen för att genomföra projektet.
• Projektet är förvaltningsövergripande i Malmö stad med representanter från fritidsförvaltningen, stadskontoret och arbetsmarknads- och socialförvaltningen i styrgruppen.
• Projektet startar 1 september och fritidsförvaltningen har skrivit avtal med Malmö Ideella och Malmö Idrottsföreningars Samorganisation (MISO).
• Malmö Ideella kommer att var arbetsgivare för projektledaren och projektet kommer att ha sin bas på Nobelvägen 21.
• NAD står för Nätverk-Aktivitet-Delaktighet och är en metod som underlättar för nyanlända att delta i olika typer av aktiviteter i idéburna verksamheter och på så sätt träffa andra människor som man delar intressen med.
• TIA står för Tidiga insatser för asylsökande. Syftet med tidiga insatser är att göra väntetiden som uppstår då asylansökan prövas mer meningsfull och samtidigt skapa bättre förutsättningar för människor att etablera sig i samhället och arbetslivet.